ข่าวล่าสุด

สรุปผลการประชุม third  amarc  asia-pacific regional conference2-5  dec. 2013 กรุงโซล เกาหลีใต้
                                วิทยุชุมชนเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ระบุไว้ในมาตราที่๔๐ ที่กำหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพย์สมบัติสาธารณะ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะนำไปใช้ได้
...ทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงเพลงและภาษาที่ใช้ที่บ้านฉัน ที่ดังอยู่ในวิทยุชุมชนเพื่อชนชาติพันธุ์  (map radio) ทำให้ฉันอดคิดถึงบ้านและชุมชนของฉันก่อนที่ฉันจะจากมาไม่ได้  ...ขอบคุณวิทยุชุมชนที่ทำให้ฉันไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดำเนินการดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php?news=NTYxMDAwMDAwMDAz&type=NTYwNDAwMDAwMDAx
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เริ่มบริหารจัดการกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนับสนุนผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามหมวด 4 มาตรา 52-55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พรบ. กสทช. 2553)
ความเป็นมา ปลายปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 11 คน ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พรบ. กสทช. พ.ศ.2553) ภารกิจเบื้องต้นที่ กสทช. ทั้ง 11 คน ต้องดำเนินการอย่างรีบด่วน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อจัดทำแผนแม่บทกำหนดนโยบายการทำงาน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนในสำนักงาน กสทช.
Wed, 2013-10-02 02:52 วิทยุชุมชนชี้ 2 ปี กสทช.ไร้ความหมาย ทำลายความหวัง เตรียมปรับบทบาทจากผู้ประกอบการรายเล็กสู่องค์กรตรวจสอบ ผู้บริโภคจวก กสทช.ทำตัวเป็นนายหน้าให้ภาคธุรกิจ ด้านนักวิชาการชี้เงินอู้ฟู่ ร้องแจงเงินบริจาคการกุศล-งบดูงานต่างประเทศ-ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงาน เสวนา แลไปข้างหน้า วิทยุชุมชนไทย วันที่ 30 กันยายน 2556สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ 08.00 น. ลงทะเบียน08.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดงานโดย คุณพรพิพัฒน์ วัดอักษร : ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ09.00 น. นำเสนอข้อมูลการศึกษา การเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทย โดย คุณสาโรจน์ แววมณี : สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

Pages